ప్రియ: ప్రజానాం దాతైవ నపున:ద్రవిణేశ్వర:
అగచ్ఛన్ కాంక్ష్యతే లోకై ర్వారిదో నతు వారిధి:

వారిదము (మేఘము) వారిధి (సముద్రము)
వారిదం ఎప్పుడూ నీటిని ఇస్తుంది. దానికి తీసికోవడం తెలియదు.
వారిధికి ఎప్పుడూ తీసి కోవడమే తెలుసు. దానికి ఇవ్వడం తెలియదు.

కొందరంతే కదా, పుచ్చు కోవడమే తెలుస్తుంది కాని ఇవ్వడం తెలియదు. ఎప్పుడూ ఇతరుల సాయం పొందడమే కాని వారికి ఇతరులకి ఒక్క సారయినా సాయం చేయాలనిపించదు.

గమనిక : క్రింద వాట్సాప్ అని ఉన్న లింక్ ని నొక్కి నేరుగా మీ సలహాలు, సూచనలను నాతో వాట్సాప్ ద్వారా పంచుకొని.. మరింత విలువయిన విషయాలను అందివ్వడానికి సహకరించండి...

Blog            : Ram Karri


-- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- ---- ---- --- --- --- --- -- -

మన టెలిగ్రామ్ సమూహాలలో చేరాలి అనుకుంటే క్రింద ఉన్న లింక్ ను నొక్కి నేరుగా సమూహం లో చేరండి...

https://t.me/joinchat/CJ_JKkHtaUSprY6qLuY5vg

https://t.me/RamKarri