స్మశానం ఒక జ్ఞానమందిరం లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
స్మశానం ఒక జ్ఞానమందిరం ౹౹ Ram Karri