పెట్రోల్ బంక్ లో ఉన్న Toilet ని Use చెయ్యొచ్చు లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
మీకు తెలుసా.??  ౹౹ పెట్రోల్ బంక్ లో ఉన్న Toilet ని Use చెయ్యొచ్చు ౹౹ Ram Karri