అమృత బిందువులు లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
అమృత బిందువులు ౹ రాంకర్రి జ్ఞాన కేంద్ర అభిమానుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 1500 ఆణి ముత్యాలు ౹ राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः ౹ Ram Karri