ఆహార సూత్రాలు లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
మన ఋషులు భోదించిన ఆరోగ్య, ఆహార సూత్రాలు ౹ మనం ఎలా ఉండాలి ? ౹ మన శరీరానికి ఏం కావాలి ? ౹ ఎలాంటి పదార్ధాలు తినాలి ? ఆయా పదార్ధాల ను ఎలా పండించాలి ? ఏ పాత్రలు ఉపయోగించి  వండాలి ? ఎలా తినాలి ? ౹ Ram Karri ,