ఓ మహర్షీ ! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఏది సత్యం ? ఏదసత్యం ? ఓ మహాత్మా , ఓ మహర్షీ !