నీ జీవితానికి నువ్వే హీరోవి. నువ్వే రచయితవి.. నువ్వే దర్శకుడివి... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
నీ జీవితానికి నువ్వే హీరోవి. నువ్వే రచయితవి.. నువ్వే దర్శకుడివి.. - 2019