ఒక పిల్లాడు దేవుడిని  చూడాలి  అనుకున్నాడు .   బుధ్ధుడిలా  ఇంటినుండి   బయలుదేరాడు .
అయితే  ఇంటినుండి బయలుదేరినపుడు ఒక  బేగ్ లో   రెండు  జతల  బట్టలు  కొన్ని  కేకులూ  పెట్టుకుని బయలుదేరాడు.
అలసిపోవడం  తో   రెస్ట్  తీసుకుందాం   అనుకున్నాడు

దగ్గరలో  కనబడిన  ఒక  పార్కులోకి వెళ్ళాడు .  ఆకలి  అనిపించింది .  ఒక  కేక్   ప్యాకెట్  విప్పాడు . పక్కన  ఒక  ముసలి   ఆమె  ఆకలిగా   చూస్తూ  కనబడింది ఆమె  దగ్గరికి వెళ్లి ఒక  కేక్   ముక్క  పెట్టాడు .

 ఆమె  అతని  వంక ఆప్యాయంగా  చూస్తూ  కేక్   తీసుకుని     తిని   ప్రేమ పూర్వకంగా   నవ్వింది .  ఆ  నవ్వు    కుర్రాడికి    చాలా నచ్చింది    ఆమె  నవ్వు   మళ్ళీ   చూడాలి  అనుకున్నాడు  .   ఇంకో సారి  దగ్గరకి  వెళ్లి   మళ్ళీ   చిన్న   కేక్  ముక్క  ఇచ్చాడు  .  ఆమె  మళ్ళీ  కేక్  ముక్క  తీసుకుని    కృతజ్ఞతగా ఆప్యాయంగా ప్రేమగా  నవ్వింది

 ఆ  నవ్వు  కుర్రవాడికి   చాలా   నచ్చింది .  ఆమె  నవ్వును  చూస్తూ  ఉండాలి   అనిపించింది .  మద్యాహ్నం  అంతా  అతను  అలా  ఇస్తున్నాడు   .  ఆమె  తీసుకుంటోంది   .  నవ్వుతోంది  .   ఇద్దరూ  ఒక్క  మాట  కూడా   మాట్లాడుకోలేదు .

 సాయంత్రం  అయ్యింది  .  చీకటి  పడుతోంది .  లేచి  వెళ్లి పోదాం  అనుకున్నాడు .  వెళ్లేముందు  పరుగు  పరుగున వెనక్కు వచ్చాడు .  ఆమె  దగ్గరగా  వెళ్లి    ఆమెను  కౌగలించుకుని  ఒక  ముద్దు  పెట్టాడు .  ఆమె  కూడా  అతడిని  దగ్గరకు  తీసుకుని అందమైన  తన  నవ్వును బదులు  ఇచ్చింది .

ఇంటికి  తిరిగి  వచ్చేశాడు .  అతడి   ముఖం  లో   కనబడుతున్న  దివ్యమైన ఆనందాన్ని  చూసిన   అమ్మ  అడిగింది  .

కన్నా  !  ఏమిటి రా    !  ఈ  రోజు   నీ  ముఖం  లో  అంత  ఆనందం  కనబడుతోంది  .  ఈ  రోజు  ఏమి  జరిగిందిరా   ?   అని

“నేను  ఇవాళ    దేవుడితో  కలిసి  భోజనం  చేశానమ్మా  !”    అన్నాడు  ఆ  కుర్రాడు

అమ్మ  సమాధానం  కోసం  ఎదురు  చూడకుండానే  “నీకు  తెలుసా   అమ్మా  !  నేను  ఇప్పటి  వరకూ  అలా  నవ్విన  వాళ్ళని  చూడనే  లేదు”  అన్నాడు

అక్కడ    ఆ  ముసలామె  కూడా   ఇంటికి  సంతోషం గా   చేరింది   .  ఆమె  ముఖం  లో   కనబడుతున్న ప్రశాంతతను  చూసి  “ఏమిటమ్మా   !  ఇవాళ  అంత  ఆనందం  గా  ఉన్నావు   ?”  అడిగాడు  కొడుకు .

“ఈ  రోజు  దేవుడిని  చూశానురా!”  అంది   కొడుకుతో  .  అతడు సమాధానం  ఇచ్చే  లోపులోనే “ఆయనతో   కలిసి  పార్కులో   కేకులు   తిన్నాను”   .

 “ దేవుడు నేను  అనుకున్న  కంటే   చాలా  చిన్నవాడేరా!”

ఈ  సంఘటన  నుండి  మనం  ఏమి  తెలుసుకోగలం  ?

ఒక  ఆత్మీయ  స్పర్శ  , ఒక  చిన్న  చిరునవ్వు ,  ఒక  చిన్న  మాట  ,   ఒక  చిన్న   ఆలకింపు ,  ఒక  చిన్న  మెచ్చుకోలు  , ఒక  చిన్న  సహాయం మన  చుట్టూ   ఉన్న  వారిలో   ఎంతో   మార్పు  తీసుకు  రాగలదు  .

మనలో  ఎవరమూ  దేవుడిని   చూడలేదు .  ఆయన  ఎలా  ఉంటాడో  మనకు   తెలియదు .

జీవితం  లో  మనుషులు   మనకు  ఎదురుకావడం యాదృచ్చికం   కాదు   ,  దైవ  సంకల్పం  .... అది  ఒక  క్షణం   కావచ్చు   ,  కొంత  కాలం  కావచ్చు   ,  జీవితాంతం  కావచ్చు .

ఎదురుపడిన   వారిని  సమానం  గా  గౌరవిద్దాం  !  అందరిలోనూ   దైవాన్ని   చూడడానికి   ప్రయత్నిద్దాం !  ఇది  సాధన  ద్వారానే  సాధ్యం  !
.
ఇతరులు   మనలో  దైవాన్ని  చూడగలిగేలా   ప్రవర్తిద్దాం !


------------------------------------------------------------------------------------

૨αɱ ҡα૨૨เ

ᵇˡᵒᵍᵍᵉʳ, ᵖᵒᵉᵗ, ʷʳⁱᵗᵗᵉʳ, ˡʸʳⁱᶜⁱˢᵗ, ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵃᶜᵗⁱᵛⁱˢᵗ, ʲᵒᵘʳⁿᵃˡⁱˢᵗ , ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳ, ᵗᵉᶜʰ ᵍᵘʳᵘ, ᵐᵒᵛⁱᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗᵒʳ, ᵖᵒˡⁱᵗⁱᶜⁱᵃⁿ, ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵗᵉˡᵘᵍᵘ ˢᵃᵐʳᵃᵏˢʰᵃⁿᵃ ᵛᵉᵈⁱᵏᵃ.
--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --

Whatsapp : +918096339900 ,

Phone        : +919492089900 .

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --

Web Sites & Blogs :


--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --
Google Map : Ram Karri


---------------------------------------- సమాప్తం --------------------------------