ఆలోచన - నీ మాటే నీవు సృష్టించుకొనే ప్రపంచం. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఆలోచన ౹౹ నీ మాటే నీవు సృష్టించుకొనే ప్రపంచం ౹౹ మన పూర్వీకులు అందించిన అపూర్వ సంపద ౹౹ Ethics of Old Generation's ౹౹ Word Makes World ౹౹ Ram Karri