భగవంతుని కోసం అన్వేషిస్తున్నాను.... అనుకునే సాధకుని కోసం రమణుని సమాధానం.

        🌼🌼🌼🌼🌼

ఎక్కడ భగవంతుని అన్వేషిస్తున్నావు ?,

బయట  వున్నాడా భగవంతుడు ?

 లేక లోపల వున్నాడా భగవంతుడు .?

 ఎక్కడవున్నాడు అని వెతుకుతున్నావు ?

ఉన్నది అంతా ఒక శక్తిమాత్రమే .ఈ సృష్టిని నడిపిస్తున్నది ఒక శక్తి మాత్రమే.

 దానిని కను గొనడము ,
అన్వేషించడము ఎవ్వరితరము కాదు .

సాక్షాత్ ఆ పరమేశ్వరుని 
తరము కూడా కాదు .

ఎందుకంటే ....

ఆది ,
అంతమూ ,
చావు ,
పుట్టుక ,
అందము ,
వికారము ,
స్వార్ధము ,
నిస్వార్ధము ,
కోరిక ,
కోరిక లేకపోవడము ,
సుఖము ,
దుఃఖము ,
ఆనందం ,
విచారం - ....

ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలావున్నాయి గుణాలు .

ఈ గుణాలులో ఎదో ఒక గుణము ఆ భగవంతునికి వున్నా ఆ భగవంతుని 
కోసం సాధకుడు  అన్వేషించవచ్చును.

కాని ఏగుణాలు లేని ,ఏ ఆకారము లేని ఆ భగవంతుని కోసం ఎక్కడ ఉన్నాడని వెతుకుతావు ?

ఉన్నదంతా ఒక శక్తి మాత్రమే అదే నీవనుకునే భగవంతుడు .

ఆ శక్తి నీవు 
ఈ భౌతిక కనులతో చూడలేవు .

నీయొక్క దివ్య చక్షువుతో మాత్రమే అనుభూతిని పొందగలవు .

భగవంతుడు కాంతి స్వరూపుడూ ఆ కాంతి ఇలావుంటుంది అనిచెప్పడానికి ఈ శరీరాన్ని పొందిన మానవునికి , ఆ భగవంతుని అనుభూతి పొందిన సాధకుడు చెప్పలేడు .

ఎందుకంటే చెపితే అర్థం చేసుకునే స్థితిలో నీవు లేవు .

ఎందుకంటే నీవు భగవంతుడిని 

నీ ఇంటిలో ఉన్న ఫోటోలోనో ,

లేక నీ ఇంటిలో ఉన్న దేవుని మందిరంలోనో ,

లేక బయట ఉన్న గుడిలోనో ,

లేక కొండల్లోనో ,

లేక కోనల్లోనో వున్నాడని వెతుకుతున్నవు ?

ఎక్కడ వున్నాడని వెతుకుతావు ?

ఎక్కడా నీకు కనబడడు నీ సమయం వృదా !

వెతక వలసినది నీలోపల ! 

 వేసుకోవాల్సినది ప్రశ్న నీలోపల .
నేనెవరు ?

 భగవంతుడెవరు ?

 ఎలా వుంటాడు ?

 ఎక్కడ వుంటాడు ?

అసలు ఉంటే ఎలావుంటాడు ?

 అసలు నేను ఈ భూమి మీదకు ఎందుకు వచ్చాను ?

 ఏ పని నిమిత్తమై వచ్చాను ఈ సంసారం చెయ్యడానికి వచ్చానా ? 

ధనము సంపాదించడానికి ,
పేరుప్రతిష్టలు ,
ఆస్తి ,
అంతస్తులు ,
హోదా ,
సంపాదించడానికి వచ్చానా ? 

అసలు దేనికోసం వచ్చాను ?

ఇవేమి నిర్దారించు కోకుండా ,

నీకు నీవు ప్రశ్నించుకోకుండా ,

నీప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసుకోకుండా ,

భగవంతుని 
కోసం అన్వేషణ చేస్తున్నాను......
అంటావేమిటి ?

అసలు నిన్ను నీవు ప్రశ్నించుకున్నవా?  

నేను ఎవరు ?

నేను ఎక్కడనుండి వచ్చాను ?

ఏపని నిమిత్తమై వచ్చాను ?

అసలు నా నిజమయిన లక్ష్యం ఏమిటి ?

నా లక్ష్యానికి నేను పొందుతున్న దానికీ గల సంబందం ఏమిటి ?

 ప్రశ్నించుకో ?

 సమాధానాలు పొందు .అప్పుడు అన్వేషించు భగవంతునికోసం....

నీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దొరికేంతవరకు భగవంతుని జోలికి వెళ్ళమాకు ,

 నీకు తెలియదు
భగవంతుని గురించి.

మరల ,నీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకోవడం గురించి పురోహితుల వద్దకు ,

జోతిష్య సిద్ధాంతుల వద్దకు ,

గుడిలో ఉన్న భగవంతుని ఆకారంలో ఉన్న విగ్రహంవద్దకు వెళ్ళకు అక్కడ సమాధానం దొరకదు .

అక్కడ దొరికేది నీ యెక్క భౌతికంగా వచ్చిన సమస్యకు పరిష్కారము ,లేక మనసు ప్రశాంతత దొరుకుతుంది .

అంతే కానీ నీ ప్రశ్నకు సమాధానము దొరికేది నీలోపలే ,

నీ అంతరంలోనే ,

అన్వేషించు,

శోధించు ,

ప్రశ్నించు ,

నిరంతరం కనుల మూసినా ,

తెరచిన ,

కూర్చున్న ,

నిలబడిన ,

పడుకున్నా ,

నడుస్తున్నా ,

ఏమిచేస్తున్న 
ఇదే ఆలోచన -

నేను ఎవరు ? 

అని ప్రశ్నించుకో 
అదే సాధన....

ముందు నీకోసం అన్వేషించు ,

తరువాత భగవంతునికోసం 
నీకే అర్థమవుతుంది .

సమయము వృధా పోనియకు,సమయము చాలా తక్కువ ఉంది .

సమయము మించి పోనియ్యకు... ప్రశ్నించు ,
శోధించు.....

నేను ఎవరు ?????