సమస్య పరిష్కారానికి మధ్య వ్యక్తి ఏమి చెయ్యాలి ? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
సమస్య పరిష్కారానికి మధ్య వ్యక్తి ఏమి చెయ్యాలి ? ౹౹ నా ఆలోచన తరంగాలు ౹౹ Ram Karri