గెలుపు లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ప్రేమ, గెలుపు, ఐశ్వర్యం || Ram Karri