మన పూర్వీకులు మనకు చెప్పిన ప్రతి సంప్రదాయం వెనక లాజిక్ ఉంది. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ౹౹ మన పూర్వీకులు మనకు చెప్పిన ప్రతి సంప్రదాయం వెనక లాజిక్ ఉంది ౹౹ మన పూర్వీకులు అందించిన అపూర్వ సంపద ౹౹ Ram Karri