ఓ మనిషీ.. తిరిగి చూడూ... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఓ మనిషీ.. తిరిగి చూడూ... ౹౹ Ram Karri