రైతుకి సాయపడ్డంలో కనబడదు. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
తుఫాన్లకి పేరు పెట్టడంలో ఉండే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం రైతుకి సాయపడ్డంలో కనబడదు. || Ram Karri