మహా ప్రాణాలతో అల్ప ప్రాణులపై మారణకాండ లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
మహా ప్రాణాలతో అల్ప ప్రాణులపై మారణకాండ ౹౹ కొన్ని ఉచ్చారణా/ముద్రణా వైపరీత్యాలు ౹౹ Ram Karri