అజ్ఞానం అంటే ఏమిటి ? జ్ఞానం అంటే ఏమిటి ? లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
 అజ్ఞానం  అంటే  ఏమిటి  ? ౹ జ్ఞానం  అంటే  ఏమిటి  ? ౹ విజ్ఞానము అంటే ఏమిటి ? ౹ సుజ్ఞానము అంటే ఏమిటి ? ౹ వాసనాత్రయం ౹ దేహవాసన ౹ లోక వాసన ౹ శాస్త్ర వాసన