ఈ గుడికి వెళ్ళాలంటే ప్రాణాలపై ఆశ వదులు కోవాల్సిందే లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
ఈ గుడికి వెళ్ళాలంటే ప్రాణాలపై ఆశ వదులు కోవాల్సిందే ౹౹ సలేశ్వరం శ్రీశైలం దగ్గరలోని ఒక యత్రా స్థలము ౹౹ Ram Karri