క్షమా గుణం - ఒకటి క్షమించడం లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
క్షమా గుణం ౹౹ ఒకటి క్షమించడం, రెండోది పగతీర్చుకోవడం ౹౹ Ram Karri