గమ్యం లేని పయనం. లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
గమ్యం లేని పయనం... ✍🏻 Ram Karri