తస్మాత్ జాగ్రత జాగ్రత ! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
తస్మాత్ జాగ్రత జాగ్రత !