నాకు ఒక 50 నోటు దొరికింది... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
నాకు ఒక 50 నోటు దొరికింది... ౹౹ Ram Karri