💖మౌనం వహించు💖

మౌనం వహించు - కోపం వచ్చినపుడు  👏

మౌనం వహించు - నీకు వాస్తవాలు తెలియనప్పుడు  👏

మౌనం వహించు - నీకు రూడీ గా తెలియనప్పుడు 👏

మౌనం వహించు - నీ మాటలు బలహీనుడిని గాయ పరుస్తున్నపుడు 👏

మౌనం వహించు - నువ్వు వింటున్న సందర్భంలో  👏

మౌనం వహించు - నీ మాటలు తప్పుడు సంకేతాలను పంపిస్తూ ఉంటె  👏

మౌనం వహించు - నీ తప్పును జోక్ గా చెప్పవలసి వస్తే  👏

మౌనం వహించు - నీ మాటలకు తర్వాత పశ్చాత్తాప పడవలసి వస్తుంది అనుకుంటే 👏

మౌనం వహించు - నీకు సంబంధం లేని విషయం లో మాట్లాదవలసివస్తే 👏

మౌనం వహించు - అబద్ధం చెప్పవలసిన సందర్భంలో 👏

మౌనం వహించు - ఇతరుల గౌరవానికి భంగం కలిగేలా మాట్లాదవలసివస్తే  👏

మౌనం వహించు - స్నేహానికి భంగం కలుగుతోంది అనుకుంటే  👏

మౌనం వహించు - క్లిష్టమైన సందర్భాలలో  👏

మౌనం వహించు - నీవు అరచి చెప్పవలసిన సందర్భాలలో  👏

మౌనం వహించు - భగవంతుని విషయంలో , 👏

మౌనం వహించు - స్నేహితుల విషయం లో , కుటుంబం విషయం లో  👏

మౌనం వహించు - తర్వాత సమాధానం చెప్పలేని సందర్భం లో  👏

మౌనం వహించు - ఒకసారి ఇంతకు ముందే చెప్పి ఉంటే 👏


మౌనం వహించు - ఒక చెడ్డవాడిని పొగడవలసిన సందర్భం లో  👏

మౌనం వహించు - పని చేసుకోవలసిన సందర్భంలో   👏

(ఎవరు తన నోటినీ , నాలుకనూ అదుపులో ఉంచుకుంటారో , జీవితంలో సమస్యలను దూరంగా ఉంచుకోగల్గుతారు )                  👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏


------------------------------------------------------------------------------------

૨αɱ ҡα૨૨เ

ᵇˡᵒᵍᵍᵉʳ, ᵖᵒᵉᵗ, ʷʳⁱᵗᵗᵉʳ, ˡʸʳⁱᶜⁱˢᵗ, ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵃᶜᵗⁱᵛⁱˢᵗ, ʲᵒᵘʳⁿᵃˡⁱˢᵗ , ᵉⁿᵗʳᵉᵖʳᵉⁿᵉᵘʳ, ᵗᵉᶜʰ ᵍᵘʳᵘ, ᵐᵒᵛⁱᵉ ᵈⁱʳᵉᶜᵗᵒʳ, ᵖᵒˡⁱᵗⁱᶜⁱᵃⁿ, ᵖʳᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗ ᵒᶠ ᵗᵉˡᵘᵍᵘ ˢᵃᵐʳᵃᵏˢʰᵃⁿᵃ ᵛᵉᵈⁱᵏᵃ.
--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --

Whatsapp : +918096339900 ,

Phone        : +919492089900 .

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --

Web Sites & Blogs :

Intellectual Brainy || Ram Karri || Tech Guru Ram ||
Ammaku Prematho || Nannaku Prematho || Ethics of Old Genarations || Telugu Quotes Park || Health Tips || Telugu Vignana Sarvaswam || Telugu Whatsapp Group's || Go for Green World || Naaku Amma Cheppindhi ||Karri Ram || Left Handers Club India || Lefties Rule The World || BroadMind Creation's || Mana Telugu Patalu Lyrics || Pusthakalayam || Voice Of Ram ||RamKarri.In ||RamKarri.Com ||

--- ---- ---- ----- ---- ---- ---- --- ---- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --
Facebook Id https://www.facebook.com/UrsRamKarri
Google Map : Ram Karri
LinkedIn      : https://www.linkedin.com/in/karriram


---------------------------------------- సమాప్తం --------------------------------