మనం రూపాయి బిళ్ళలం కాదు కదా ?! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
మనం రూపాయి బిళ్ళలం కాదు కదా ?!