గెలిచావ్ రా తెల్లోడా…! లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
గెలిచావ్ రా తెల్లోడా…?