కువైట్ లో వున్న మిత్రులకు అరబ్బీ... లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
 కువైట్ లో వున్న మిత్రులకు అరబ్బీ... ౹౹ Ram Karri