ఎవరు నువ్వు ?

ఎందుకు బాధపడు తున్నావు ?

అసలు బాధపడడానికి ఎవరు నీవు ?

నీవు బాదపడడానికి గల కారణం ఏమిటి ?

అసలు నీవు శరీరానివి  అను కుంటున్నావు ,

నీ మనస్సు నిన్ను ఏమరుస్తుంది..చూడు.. .

నిన్ను శరీరానికి పరిమితంగా నిన్ను చేస్తుంది .

కాని నీ మనస్సుకు లొంగ కుండా నీవు ఆత్మస్వరూపానివని నిరంతరం నమ్ము ...

ఆత్మకు బాదరాదు ,
అగ్నిలో కాలదు ,
నీటిలో తడవదు  .

అసలు ఆత్మకు చావులేదు..

ఎందు కంటె ఆత్మకు చావు పుట్టుకలు లేవు..

శరీరాలను మార్చుకుంటూ పోతూ ఒక్కొక్క జన్మలో ...
ఒక పాఠం నేర్చుకోడానికి వస్తూ... ఉంటుంది.

ఈ జన్మలొ డాక్టరుగా ,

ఏరొక జన్మలొ ఏక్టరుగా ,
ఒక జన్మలొ దొంగగా ,

ఏరొక జన్మలొ వేరొక విధంగా జన్మ తీసు కుంటుంది .

మరి ఈ జన్మలో ఎందుకు నీవు బాధపడు తున్నావు ?

ఏమి తెచ్చావని బాదపడు తున్నావు ,--
ఏమి పోతున్నదని ?,

ఏమి పోతున్నదని... బాదపడు తున్నావు. పట్టికెళ్లడానికి ,
ఎక్కడికి పట్టికెడతావు ?

అన్నీ ఇక్కడే వదిలి వెడతావు .

అంత మాత్రానికి ఎందుకు బాదపడు తున్నావు ?

*ఎవరు నీవు ?* ఎప్పుడైనా ప్రశ్నించు కున్నావా ?

*నేను ఎవరు?* 
అని ఈ రోజు ప్రశ్నించుకో ఇప్పుడే ప్రశ్నించుకో ,
ఆలోచించకు... ప్రశ్నించు కో నేను ఎవరు ? అని , 
జవాబు దొరికే వరకు విశ్రమించకు ,
ప్రశ్నిస్తూనే ఉండు నేనుఎవరు ? అని..

"ఎవరు నేను" అని ,..అదే... జీవిత లక్ష్యంగా పెట్టుకో...
అంతే గాని భార్యకొరకో ,

భర్తకొరకో ,
బిడ్డ కొరకు కాదు ...
నీవు వచ్చింది .. సరదాగా...న ...

ఆనందంగా జీవిత పాటాలు నేర్చుకోడానికి ,
వాటిని అనుభ వించ డానికి వచ్చావు. 
అంతే కాని బాదపడ డానికి...

ఏడవ డానికి రాలెదు...

గుర్తుంచుకో...
నీవు ఆత్మ పదార్దానివని ,
శరీరాన్ని దాల్చి నిన్ను నీవు చూసు కోవడానికి పుట్టావు .

మరచిపొయి బాదపడుతున్నావు .

నీవు నిరంతరం ఆనందంగా ఉండడం నేర్చుకుంటే,

బాధ భయంతో పారి పోతుంద...

నిజం నేను చెప్పేది. నిజం నన్ను నమ్ము ,

నేను చెప్పేది విశ్వసించు...

నిన్ను నివు నమ్ముకో ,

ఎవరిని నమ్మకు నిరంతరం ఆనందముగా... ఉండడం నేర్చుకో...

ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదు రయినా సున్నితంగా చూడడం నేర్చుకో ,

నిన్ను ఏ పరిస్థితి ఏమి చేయలేదు...

ఎందుకంటె నేను చెప్పానుగా నీవు ఆత్మ పదార్దానివని..

ఇది గుర్తు పెట్టు కుంటే 
చాలు .

నీవు ఆనందముగా ఉండడానికి .

ఒక సమస్య వచ్చింది. అంటే నీవు పరిష్కరించు కోలేని సమస్య నీ వద్దకు రాదు .

ఇది నిజం..

ఏ సమస్యనైనా నీవు ఛేదించ గలవు .

నన్ను నమ్ము నేను చెప్పేది పూర్తిగా... విశ్వసించు...

ఏసమస్య నైనా  నీవే  పరిష్కరించ గలవు

అది నీ వల్లే  అవుతుంది...

ఇక నుంచి నన్ను కాకుండ నిన్ను నీవు విశ్వసించడం నెర్చుకో ,
ఎమైనా నేను చేయగలను,

ఎమైనా నేను పరిష్కరించు కోగలను ,

ఎమైనా సాదించగలను ,
ఎందు కంటే నేనుపుట్టింది .

ఇది చేయ డానికే అని నిన్ను నివు విశ్వసించు...

 🌻--శ్రీ రమణ మహర్షి.🌻