జీవితం అంటే ఏమిటి ? దాని విలువ ఏమిటి ? జీవితం - గమ్యం - లక్ష్యాలు - ప్రేరణ లేబుల్ గల పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
జీవితం అంటే ఏమిటి ? దాని విలువ ఏమిటి ?  ౹ మనకున్న జీవిత సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటం ఎలా ? ౹ జీవిత గమ్యాన్ని లక్ష్యాలుగా మార్చుకుని సాధించటం ఎలా ? ౹ జీవిత విజయాలకు మూలము క్రమశిక్షణ మరియు పట్టుదల ౹ జీవితం - గమ్యం - లక్ష్యాలు - ప్రేరణ ౹ राम् कर्रि ज्ञान केन्द्रः ౹ Ram Karri