వన భోజనాలు
అయ్యప్ప దీక్ష  ఆధ్యాత్మికం... ఆరోగ్యం...
క్షీరాబ్ది ద్వాదశి - చిలుకు ద్వాదశి - పావన ద్వాదశి - యోగీశ్వర ద్వాదశి ౹౹ Ram Karri
 హరి హరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం   సరిలేని వ్రత పూజలు సలుపుటకవకాశం ౹౹ Hari Harulaku Priyamaina KartheekaMasam
 కార్తీక స్నానాలు – పాప ప్రక్షయాలు
సంపూర్ణ కార్తీక పురాణం 30 అధ్యాయములు