అశ్వగంధ -  🍃 సంజీవని ఔషధ వనం 🌱 వన మూలికా వైద్యం 🍂 - పెన్నేరు చెట్టు,  వరాహకార్ణి, వాజీకరి,  కామరూపిని, అంధ్, విథానియా సోమ్నిఫెరా. . .
అత్తిపత్తి - 🍃 సంజీవని ఔషధ వనం 🌱 వన మూలికా వైద్యం - నిద్రగన్నిక ౹ నిసిగ్గుచితక ౹ లజ్జాకు ౹ టచ్‌ మి నాట్‌ ౹ లాంజోతి ౹ చుయిముయి ౹ షర్మాని
మేము హిందువులం ● యోగిరామ్ జీ...
🍃 సంజీవని ఔషధ వనం 🍂
పులిహోర !!