ఈ పుస్తకం పెద్దలకు మాత్రమే ౹ వాత్స్యాయన కామసూత్రాలు - ✍🏻 Ram Karri
 🚩 సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి  🪔 సుబ్బారాయుడి షష్ఠి 📿 సుబ్బరాయషష్టి  🔔 స్కంద షష్ఠి  🛕 రాంకర్రి జ్ఞాన కేంద్ర 🚩
  🌱  ౧౧౦ వనాల బృందావనం  🍂     సంజీవని ఔషధ వనం    🪷
చివరకు మిగిలేది...
 నాగుల చవితి వెనుక దాగి ఉన్న నిగూఢ రహస్యం !
నాగుల చవితి.. ఎందుకు ? ఏమిటి ? ఎలా ? ౹౹ Ram Karri
నాగుల చవితి ౹ Nagula Chaviti ౹ Ram Karri
నీ కోసం నన్ను తీసుకొని వెళ్ళు
మీ జీవితాన్ని మరో కోణంలో చూడండి
అసలు సిసలైన వెనుకటి మన దసరా ౹ ఈ మన పాట ఆనాటి వారికి గుర్తుకు రావలసినదే...